Status werkzaamheden Slikdijk (bewonersbrief)


Geachte bewoner(s),
In de bewonersinformatiebrief van 5 februari 2019 heb ik aangegeven dat de werkzaamheden (verkeerskundige aanpassingen) aan de Slikdijk 15 maart j.l. gereed zouden zijn en de weg opengesteld zou worden aan het doorgaande verkeer. Echter zijn er diverse omstandigheden waarom de Slikdijk nog tot uiterlijk 10 april a.s. zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Enerzijds hebben de weersomstandigheden ons parten gespeeld en hebben we daarnaast ingrijpende aanpassing moeten uitvoeren aan de hemelwaterafvoer van de rijweg en voetpad aan de noordwestzijde van Slikdijk tussen hsnr 3 en aansluiting Koemeershoeve.
Verder hebben we besloten om een gedeelte onderhoud aan de asfaltverharding van de rijweg binnen de thans aanwezige afsluiting te gaan uitvoeren. Het betreft hier het gedeelte rijbaan tussen inrit Slikdijk 10 tot aan het nieuw aangelegde plateau Akkerweg/Koemeershoeve.
Zo ook zal het (tweerichtingen)fietspad tussen de Akkerweg richting Bijsterveld geheel opnieuw worden aangelegd.
In de rijbaan van de Slikdijk, gedeelte vanaf de Akkerweg tot nieuwe bebouwde komgrens (Slikdijk 20) worden nog twee, reeds voorziene, uitbuigingen aangelegd. Terplaatse van de uitbuigingen worden de sloten aangepast.
Nabij Slikdijk 20 (bebouwde komgrens) moet er nog een duiker, welke zich bevindt onder de rijweg, vervangen worden. Dit laatste was niet voorzien maar is wel dringend nodig om een goede afwatering te waarborgen.

De omleidingen zoals nu aanwezig blijven gehandhaafd tot het einde van de genoemde periode en zullen er ter verduidelijking op de afzethekken borden toegevoegd waarop aangegeven staat tot welke huisnummers de weg berijdbaar is. Dit om, naast extra informatie aan de weggebruiker, onnodige overlast in het afgesloten wegtracé zoveel mogelijk te voorkomen.
De aannemer is reeds gestart met het opbreken van het bedoelde fietspad en zal de betrokken aanwonenden tijdig informeren wanneer er sprake is de uitvoering van asfalteringswerkzaamheden. De bereikbaarheid van de panden aan de Slikdijk zullen zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Ik neem aan u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
Paul A. van Lith
Projectmanager Civiele techniek.

Afdrukken E-mail