Fietspad Spottersweg afgesloten en een filmpje over de toekomstige wegenstructuur

Vanaf 27 januari wordt het fietspad Spottersweg afgesloten tussen de Luchthavenweg en de Landardseweg.

De afsluiting zal tot eind augustus duren.

Omleiding

Voor de fietsers komt er een omleidingsroute via de slowlane langs het Beatrixkanaal (zie kaartje).
Fietsers vanuit Wintelre richting Luchthavenweg, fietsen dus vanuit de Landardseweg eerst richting Oirschotsedijk en van daaruit via de slowlane richting de Luchthavenweg.

Fietsers vanuit Oirschot richting Luchthavenweg, dienen na het viaduct over het Beatrixkanaal gebruik te maken van de slowlane.

Auto’s kunnen gewoon gebruik blijven maken van de Spottersweg.

Spottersplaats

De Spottersplaats komt in deze fase tijdelijk te vervallen.

Hoe de toekomstige wegenstructuur er uit komt te zien is in dit filmpje te zien

 

Afdrukken E-mail

Herinrichting Oostelbeersedijk / Verwijderen vee-rooster

Bron : de bewonersbrief van de gemeente Eersel.

De gemeente Eersel werkt aan Herinrichting Oostelbeersedijk
Verwijderen vee-rooster en aanleggen uitbuiging in asfalt

Inleiding:
In 2013-2014 zijn er aan de Oostelbeersedijk ter hoogte van Kreiël voorzieningen t.b.v. het wild aangebracht. Dit zijn o.a. : twee vee-roosters in de weg, twee wildroosters in het fietspad, wildrasters langs de weg en een kleine wildtunnel. De voorzieningen zijn aangebracht naar aanleiding van het Landinrichting plan Wintelre - Oerle.
Snelheidsmetingen zijn uitgevoerd tussen de beide roosters/drempels. Gebleken is uit de metingen dat de snelheid veel te hoog is. Bijkomend nadeel is dat de toegepaste vee-roosters regelmatig kapot gaan door de zware verkeersbelasting en dat geeft veel geluidsoverlast in de omgeving.
Om de snelheid goed terug te brengen worden de beide vee-roosters verwijderd en vervangen door twee uitbuigingen en een verkeersdrempel. Deze werkzaamheden zouden in het najaar van 2019 uitgevoerd worden. Ter informatie is de ontwerptekening bijgesloten.
In het voorjaar van 2019 is er een laatste reparatie uitgevoerd aan beide vee-roosters. Geconstateerd is dat één van de vee-roosters door de zware verkeersbelasting weer kapot is gegaan en niet meer te repareren is. Er is nu een tijdelijke verkeersmaatregel op gezet om de verkeersveiligheid te garanderen. Vanwege deze calamiteit heeft de gemeente besloten om de werkzaamheden met spoed uit te gaan voeren.

Werkzaamheden:
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Verwijderen vee-roosters,
- Aanbrengen uitbuiging in asfalt,
- Aanbrengen drempel t.h.v. Kreiël,
- Vervangen asfaltdeklaag tussen beide uitbuigingen.

Planning:
Dit betekent dat de werkzaamheden direct gaan starten op maandag 8 juli en duren tot en met vrijdag 19 Juli. De Oostelbeersedijk is dan afgesloten tussen Kreiël en Rouwven.

Bereikbaarheid:
Uw woning en bedrijf gelegen aan de Oostelbeersedijk is altijd bereikbaar. Wij proberen de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden en vragen uw begrip in deze.

Communicatie:
De Gebr. Remmits BV uit Wychen voeren deze werkzaamheden uit voor de gemeente Eersel. Bij vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder Frank Kistemaker via telefoonnummer 024 6412443 of u kunt een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor de gemeente Eersel is de toezichthouder Joep van Lith bereikbaar op tel. 0497 531300.

Afdrukken E-mail

Werkzaamheden trottoir Kloosterstraat (bewonersbrief)


Geachte bewoner(s),

De Dorpsraad Wintelre heeft onlangs aangegeven dat het voetpad in uw straat op sommige plaatsen aan de smalle kant is. Wij zijn hierop ter plaatse geweest en hebben geconcludeerd dat de trottoirs inderdaad niet heel ruim zijn.

Aan de even zijde zijn er, door bomen en een erg smalle groenstrook weinig mogelijkheden tot verbreding (er zou anders nagenoeg geen groenstrook overblijven). Aan de oneven zijde daarentegen ligt al grotendeels een trottoir van 4 tegels. Op enkele plaatsen liggen er echter maar 3 stoeptegels (90 cm.), hetgeen inderdaad krap kan aanvoelen.

Gezamenlijk hebben we gedacht om het trottoir aan de oneven zijde van uw straat over de gehele lengte 4 tegels breed te maken. Gevolg hiervan is dat de plantsoenen ter hoogte van huisnummers 21-23 en 45-55 worden aangepast.

Op enkele locaties hebben we echter gezien dat de doorgang, ondanks de 4 trottoirtegels breedte, door overhangend groen toch smaller is. Dit heft onze werkzaamheden dan onbedoeld op. Om de doorgang te kunnen waarborgen vragen we u om, indien van toepassing, uw haag op de erfgrens niet te breed te laten worden of het groen te laten overhangen op het trottoir. Door al deze inspanningen wordt de Kloosterstraat beter begaanbaar voor bijvoorbeeld rolstoel-gebruikers of mensen met een kinderwagen.

Deze werkzaamheden zijn in week 17 (vanaf dinsdag 23 april 2019) gepland. Wij verzoeken u daarom om komende week uw auto zoveel mogelijk op eigen terrein of anders aan de even zijde van de Kloosterstraat te parkeren.

Met vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer J. Bierens van team Beheer en Uitvoering. Tijdens kantooruren is hij bereikbaar via telefoonnummer 0497-531300.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
de heer J. Smulders
Teamcoördinator Uitvoering en Beheer

Afdrukken E-mail

Status werkzaamheden Slikdijk (bewonersbrief)


Geachte bewoner(s),
In de bewonersinformatiebrief van 5 februari 2019 heb ik aangegeven dat de werkzaamheden (verkeerskundige aanpassingen) aan de Slikdijk 15 maart j.l. gereed zouden zijn en de weg opengesteld zou worden aan het doorgaande verkeer. Echter zijn er diverse omstandigheden waarom de Slikdijk nog tot uiterlijk 10 april a.s. zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Enerzijds hebben de weersomstandigheden ons parten gespeeld en hebben we daarnaast ingrijpende aanpassing moeten uitvoeren aan de hemelwaterafvoer van de rijweg en voetpad aan de noordwestzijde van Slikdijk tussen hsnr 3 en aansluiting Koemeershoeve.
Verder hebben we besloten om een gedeelte onderhoud aan de asfaltverharding van de rijweg binnen de thans aanwezige afsluiting te gaan uitvoeren. Het betreft hier het gedeelte rijbaan tussen inrit Slikdijk 10 tot aan het nieuw aangelegde plateau Akkerweg/Koemeershoeve.
Zo ook zal het (tweerichtingen)fietspad tussen de Akkerweg richting Bijsterveld geheel opnieuw worden aangelegd.
In de rijbaan van de Slikdijk, gedeelte vanaf de Akkerweg tot nieuwe bebouwde komgrens (Slikdijk 20) worden nog twee, reeds voorziene, uitbuigingen aangelegd. Terplaatse van de uitbuigingen worden de sloten aangepast.
Nabij Slikdijk 20 (bebouwde komgrens) moet er nog een duiker, welke zich bevindt onder de rijweg, vervangen worden. Dit laatste was niet voorzien maar is wel dringend nodig om een goede afwatering te waarborgen.

De omleidingen zoals nu aanwezig blijven gehandhaafd tot het einde van de genoemde periode en zullen er ter verduidelijking op de afzethekken borden toegevoegd waarop aangegeven staat tot welke huisnummers de weg berijdbaar is. Dit om, naast extra informatie aan de weggebruiker, onnodige overlast in het afgesloten wegtracé zoveel mogelijk te voorkomen.
De aannemer is reeds gestart met het opbreken van het bedoelde fietspad en zal de betrokken aanwonenden tijdig informeren wanneer er sprake is de uitvoering van asfalteringswerkzaamheden. De bereikbaarheid van de panden aan de Slikdijk zullen zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Ik neem aan u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
Paul A. van Lith
Projectmanager Civiele techniek.

Afdrukken E-mail

Uitnodiging InformatieAvond Eindhoven Airport

Wat zal de ontwikkeling van Eindhoven Airport betekenen voor de inwoners van Wintelre en de gemeente Eersel?

Hoe ziet de toekomst van Eindhoven Airport er na 2019 uit? Op dit moment komt ca. 70% van de 43.000 vliegbewegingen over de dorpen Zuidwest van Eindhoven. Met name Wintelre heeft er erg veel last van, maar ook de inwoners van de andere dorpen ervaren steeds meer last.

Hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei, de gezondheid en belasting van de leefomgeving? Op deze vraag probeert de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord te vinden. Ze doen dit in overleg met de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) om zo tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

De Klankbordgroep Eersel - Eindhoven Airport (vertegenwoordigers uit de kernen van Eersel) wil samen met de Gemeente Eersel de inwoners van de gemeente Eersel informeren over huidige stand van zaken.

Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op 30 januari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre, Kerkstraat 10.

  • Opening; Cees Beemer, klankbordgroep
  • Eric Beex, Wethouder gemeente Eersel
  • Klaas Kopinga, BOW/BVM2
  • Kolonel Boekholt, Koninklijke Luchtmacht
  • Jeroen Weekers, projectleider Gemeente Eersel
  • Pieter van Geel, bestuurlijk verkenner Proefcasus Eindhoven Airport

Er is ruimte in het programma om uw vragen te stellen aan de sprekers.

Aanmelden voor de informatieavond kan via www.eersel.nl/eindhovenairport.

Klankbordgroep                                 Gemeente Eersel

Afdrukken E-mail

Bereikbaarheid in de toekomst Eindhoven (West) vanaf Wintelre

Bereikbaarheid in de toekomst Eindhoven (West) vanaf Wintelre

U heeft ongetwijfeld in de krant of via andere media gelezen dat de gemeente Eindhoven in samenwerking met de gemeente Best en Oirschot grootse plannen heeft om de bereikbaarheid van Eindhoven Airport te verbeteren. Dit onder de naam: Challenge variant
Daarbij komt ook nog het plan om de Oirschotsedijk vanaf Oirschot tot aan Eindhoven aan te passen naar een zogenaamde ‘Groene Corridor’. Dat wil zeggen dat de auto op dit traject wordt geweerd en de weg vrij is voor fietser en voetganger (u heeft al gemerkt dat het gedeelte vanaf de Anthony Fokkerweg tot aan Eindhoven zo al is uitgevoerd). Tegen de ‘Groene Corridor’ is vooral door inwoners van Oirschot geprotesteerd. Dit om te voorkomen dat inwoners van Oirschot via de snelweg dan wel via Best naar Eindhoven moeten rijden.
Wat zijn nu de verdere gevolgen voor Wintelre?
Als we de huidige plannen van de gemeente Eindhoven bekijken, betekent het voor het autoverkeer vanuit Wintelre naar Eindhoven (o.a. Catharinaziekenhuis, Blixembos, Stadsdeel Woensel) dat je via de Landsardseweg, dan rechtsaf, de dan inmiddels verlengde Spottersweg op, naar de Anthony Fokkerweg kunt rijden. Ook zal de nieuwe verbinding naar de aansluiting op de snelwegen (zoals die nu wordt bereikt via de aansluiting bij de legerplaats) en de verbinding naar Best in de nieuwe situatie geen problemen voor ons opleveren. De aanpassingen zijn gepland vanaf 2018 t/m 2021. Voor een tekening van de geplande situatie zie hier
Werkgroep verkeer Leefbaar Wintelre

Afdrukken E-mail

Baanrenovatie Vliegbasis Eindhoven

Baanrenovatie Vliegbasis Eindhoven

In het voorjaar van 2016 wordt de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven gerenoveerd. Bij deze renovatie wordt de toplaag van de baan vervangen, zodat vliegtuigen veilig kunnen blijven landen en opstijgen. De frequentie van dergelijk onderhoud is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de baan en daarom wordt de toplaag jaarlijks geïnspecteerd. In 2004 heeft voor het laatst dergelijk onderhoud aan de hoofdbaan plaatsgevonden.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Presentatie infoavond Plan Koemeersdijk + indicatie VON prijzen

Tijdens de informatieavond over het nieuwe plan Koemeersdijk werd de toezegging gedaan om de sheets van de presentatie op deze site te publiceren.

De presentatie is te vinden op de vergaderingen pagina van Leefbaar Wintelre.
LET OP: De presentatie is meer dan 7Mb groot!

Nieuw 20160429: De indicatie vrijopnaam (VON) prijzen toegevoegd, zie hier.

 

Nog een paar adressen:

De gegevens en email van Nathalie van Gisbergen staan ook op het inschrijfformulier.
Telefoonnummer is: 0497-369898
email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eventuele extra formulieren zijn daar ook op te vragen. 


Notariskantoor Mr. J.B.M. van Loon
Heike 1, 5512 NJ Vessem
Postbus 1014, 5512 ZG Vessem

T: 0497-591533
F: 0497-591996
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

adres rabobank

 

.
Blijf deze pagina in de gaten houden, er komt mogelijk nog meer info

Afdrukken E-mail

Uw WOZ-waarde, overlast Eindhoven Airport en vliegroute 1B

Door de komst van vliegroute 1B in september 2014, is de waarde van woningen die onder deze route liggen (of vlak daarbij) ongetwijfeld gedaald. Ook is het totaal aantal vluchten tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 met 8,5% toegenomen. Dit zou ook tot uitdrukking moeten komen in uw woningwaarde zoals die geldt voor de Onroerende Zaak Belasting (WOZ). Om dat voor elkaar te krijgen, dient u wel bezwaar te maken op de nu vastgestelde waarde van het onroerend goed. De waarde is vastgesteld (met peildatum 1 januari 2015) op 29 februari 2016. U moet binnen zes weken bezwaar maken, dus haast is geboden. 

Onderaan dit artikel vindt u een toelichting/motivatie die u kunt gebruiken voor het invullen van een bezwaarschrift op uw aanslag WOZ. Op de website van de gemeente Eersel kunt u bezwaarformulieren downloaden voor een 'informeel bezwaar' of een 'formeel bezwaar'. Klik hier om naar de website van de gemeente Eersel te gaan. Als u vervolgens kiest voor de optie 'wat moet ik doen', vindt u daar de formulieren.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Laatste kans voor Wintelre betreffende Eindhoven Airport! Pak die aan!

 

Beste inwoners van Wintelre,

Woensdag 28 oktober heeft (oud) Staatssecretaris Mansveld middels een Kamerbrief bekend gemaakt welke beslissing het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft genomen over de 2e uitbreiding van Eindhoven Airport. In deze Kamerbrief wordt een 2e uitbreiding voorgesteld met enkele (minimale) voorwaarden wat betreft de vluchten na 23.00 uur. De Tweede Kamer zal in december een besluit nemen en zal voor de meeste geen verrassing zijn of worden.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Verslag infoavond plan Koemeerdijk fase2

 

PLAN KOEMEERSDIJK FASE2

Woensdag 21 oktober werd in de Rosdoek een goed bezochte informatieavond gehouden waarin de aangepaste plannen van uitbreidingsplan Koemeersdijk gepresenteerd werden. Zowel de jongeren als de senioren waren goed vertegenwoordigd.

Leefbaar Wintelre begon de avond waarin o.a. de noodzaak van uitbreiding in Wintelre gemotiveerd werd, waarna de gemeente de nieuwe plannen en mogelijkheden presenteerde. Notaris en Rabobank gaven hierna uitleg over wat praktische zaken waarmee je te maken krijgt bij eventuele koop of huur.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Wintelre heeft zich laten zien, maar ook laten horen.

 

De massale opkomst voor de informatie bijeenkomst Vliegveld, woensdag 9 september in de Rosdoek, laat zien en horen dat we voor elkaar opkomen. Zelfs de leeuwen bij onze kerk kunnen trots zijn op de betrokkenheid van de Wintelrese gemeenschap.

Een voor allen, allen voor een!

Namens Leefbaar Wintelre bedanken we alle aanwezigen, maar ook anderen die op hun eigen manier hierbij betrokken zijn. Dit signaal betekent voor leefbaar Wintelre veel.

De overlast van het vliegveld, door Defensie en Eindhoven Airport, is na deze bijeenkomst echter (nog) niet opgelost. Dat zou mooi zijn, maar deze bijeenkomst is voor degene die verantwoordelijk zijn bij de ontwikkeling van het vliegveld, wel een teken dat er verandering bij Wintelre zal moeten komen. Hoe of op welke wijze men overlast van geluid / uitstoot ultrafijn stof / kerosinestank wil voorkomen, zal in de komende tijd (jaren!) duidelijk worden.

Maar dit betekent niet dat we nu gewoon kunnen afwachten op wat er mogelijk zal veranderen. Om onze overlast (geluid en/of stank) van (Defensie)vliegtuigen en helikopters kenbaar te maken, moeten we dit blijven melden. Dat kan via www.samenopdehoogte.nl of bellen 040-2896133 / 040-2896144. Melden gaat steeds makkelijk en is nu ons enige “wapen”, maakt hiervan gebruik.

Wie meldt, die telt.

Wat betreft onze besproken actiepunten zoals o.a. mobiele meetpaal, onderzoek RIVM (ultrafijn stof), isolatie hondenkennel e.d. Deze zullen we via het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne) verder onder de aandacht houden. Je kunt overigens via www.covm.nl alle verslagen, rapportages (meldingen overlast) e.d. inzien. Veel informatie is daar te vinden. Als je de tijd hebt, kijk dan eens op deze website.

Het verslag van de informatie bijeenkomst Vliegveld zal binnenkort worden geplaatst op deze site. Voor meer informatie omtrent het vliegveld of suggesties / ideeën neem dan aub contact op met Henk Bartels (064528760 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Door elkaar te informeren staan we samen sterker in onze actie “Leefbaar Wintelre”.

Voor degene die naar de hoorzitting / rondetafelgesprek Luchtvaartnota wil gaan, d.d. 23 september 2015 locatie Tweede Kamer Den Haag, aanvang 10.30 tot 15.00 uur, meld je aub aan bij Jan Heuveling (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 040 2052151). Graag vóór 17 sept. doorgeven.

Verder, succes met het melden van overlast vliegveld. Dat telt!

Henk Bartels

Leefbaar Wintelre, werkgroep Zorg en Welzijn

 

Afdrukken E-mail

Informatie bijeenkomst 9 september vliegveld

 

In het Blaaike van deze week staat een nieuwsbrief van Leefbaar Wintelre.
In deze nieuwsbrief worden de bewoners van Wintelre uitgenodigd om op 9 september, aanvang 20.00 uur, in de Rosdoek aanwezig te zijn. Een delegatie van ministerie van Defensie en Infrastructuur en Milieu zal dan tekst en uitleg geven over de ontwikkelingen omtrent het vliegveld.

Het is nu de gelegenheid om als inwoners van Wintelre rechtstreeks met de verantwoordelijk van het vliegveld in gesprek te kunnen gaan.  Meld je aan bij Jan Heuveling (zie verder).

Pak deze kans en laat je zien / horen.  Steun elkaar door massaal te komen.

Leefbaar Wintelre heeft eerder via het Blaaike / mail / Hint / Eindhovens Dagblad / Omroep Brabant aandacht gevraagd voor de aantasting van de leefbaarheid van ons dorp door het vliegveld. Niet alleen de toenemend aantal burgervliegtuigen, maar ook de militaire vliegtuigen / helikopters / hondenbewakingskennel / proefdraaien  / enz bedreigen ons woongenot.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat in het eindadvies van Alders met naam Wintelre wordt benoemd dat (te) veel overlast heeft. O.a. de nieuwe vliegroute 1b is een doorn in het oog en de toekomstige proefdraaiplaats geeft ook discussie.

In het Eindhovens Dagblad van 21 augustus, staat een groot artikel: Alders teruggefloten om Airport-plan. Dit betekent dat er opnieuw onderhandeld gaat worden. Dit zal op zeer kort termijn worden gedaan en het overleg op 9 september is voor ons een zeer mooie gelegenheid om massaal onze bezorgdheid te laten zien en horen.

Wij verzoeken inwoners van Wintelre vriendelijk om iedereen op te roepen om zich aan te melden bij Jan Heuveling (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Inwoners van Wintelre laat zien dat we opkomen voor elkaar en dat we ons dorp Wintelre willen behouden voor toekomst, voor jezelf maar ook voor je (klein)kinderen.

Voor verdere vragen: bel Henk Bartels, de vertegenwoordiger van Leebaar Wintelre  in de werkgroep Zorg en Welzijn. 0645287160.

 

Afdrukken E-mail

Presentatie Rattenoverlast in de Rosdoek


Op 1 juli 2015 vond in de Rosdoek een goed bezochte  informatiebijeenkomst plaats waar werd verteld hoe we kunnen helpen om de rattenoverlast in Wintelre te bestrijden. Uitgenodigd door de gemeente werd door het KAD (kennis- en adviescentrum dienstplagen) hier een presentatie gegeven.
Tijdens de presentatie werd duidelijk gemaakt hoe ratten te signaleren en te bestrijden, maar allerbelangrijkste om in alle gevallen een melding te doen bij de gemeente (Tel. 0497-531300 of via de gemeente-app) waarna deze direct automatisch worden doorgegeven aan het KAD.

Dia´s van deze presentatie zijn hier te vinden.

Afdrukken E-mail