Reglement Wenterselse Kwis

1. Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers.
1.2 Deelnemen aan De Wenterselse Kwis is geheel op eigen risico.
1.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
1.4 Door het inschrijfgeld te voldoen geef je blijk van kennis en instemming met dit reglement.

2. Teams
2.1 Elk team wordt vertegenwoordigd door één teamcaptain die woonachtig is in Wintelre en minimaal 18 jaar oud is. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 20 personen in de leeftijd van 0 t/m 99 jaar.
2.2 De organisatie voert de communicatie met een team alleen via de teamcaptain en zoveel als mogelijk per email en WhatsApp.
2.3 Het "hoofdkwartier" van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op één adres in Wintelre en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Wenterselse Kwis deel te nemen.

3. Inschrijven
3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld tijdens de inschrijvingstermijn in te leveren en gelijktijdig het inschrijfgeld te voldoen.
3.2 Een team is gerechtigd tot deelname indien de teamcaptain een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie via email.
3.3 Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
3.4 Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 1 april 2022.
3.5 De kosten voor deelname aan de Wenterselse Kwis bedragen € 15,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
3.6 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. Deelname
4.1 De organisatie stelt een losbladig kwisboek op waarin alle vragen en opdrachten voor De Wenterselse Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.
4.2 De Wenterselse Kwis vindt plaats op zaterdag 9 april 2022. Het ophalen van het kwisboek kan van 19:00 uur tot 19.30 uur in MFA De Rosdoek. Uiterlijk 23:30 uur dient het kwisboek met de juiste pagina volgorde en met eventuele opdrachten in de originele “Van Aaken” tas ingeleverd te zijn bij het kwisteam in De Rosdoek. Teleteksttijd is leidend.
4.3 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwisboek te worden ingevuld in de gekleurde kaders, duidelijk leesbaar. Dit is ter beoordeling aan het kwisteam.
4.4 Voor diverse vragen en of opdrachten zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, een lichtgevend hesje te dragen en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (morele) regels kan tot uitsluiting leiden.
4.5 Het kwisteam mag foto en filmmateriaal gemaakt tijdens de kwis- en feestavond gebruiken voor promotie doeleinden.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
5.1 De Wenterselse Kwis bestaat uit 9 categorieën en een aantal geheime opdrachten. 
5.2 De gegeven antwoorden worden door het kwisteam beoordeeld en voor de goede antwoorden en juist uitgevoerde opdrachten worden punten toegekend. Per categorie zijn er 100 punten te scoren. Voor de geheime opdrachten 50 punten.
5.3 Bij een gelijke stand in punten telt de inlevertijd.
5.4 De bekendmaking van de uitslag alsmede de uitreiking van de prijzen van Wenterselse Kwis zullen plaatsvinden op vrijdagavond 22 april 2022 in MFA De Rosdoek. Aansluitend zal er een feestavond plaatsvinden.
5.5 De uitslag van De Wenterselse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.
5.6 Strafpunten: Indien het kwisboek en toebehoren te laat worden ingeleverd, krijgt men 10 strafpunten per minuut dat deze te laat worden ingeleverd. Indien kwisboek en toebehoren niet op de juiste manier worden ingeleverd (pagina’s op juiste volgorde en alles in de “Van Aaken” tas), krijgt men 25 strafpunten.

 

Afdrukken E-mail